Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony zsj.nowotarski.edu.pl

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zsj.nowotarski.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte

ul. Podhalańska 3
34-480 Jabłonka

tel./fax: (0-18) 265 23 17

e-mail: pocztazsj@nowotarski.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.09.2020

Strona zsj.nowotarski.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

– Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Stanisław Pawlak

e-mail: pocztazsj@nowotarski.pl

Telefon: 182652317

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Dostępność architektoniczna

Do pomieszczeń Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte –budynek główny – Podhalańska 3 – znajdujących się na parterze oraz dwóch piętrach budynku prowadzą drzwi wejściowe od strony ulicy Podhalańskiej (schody- brak rampy). Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Wejście dla uczniów (schody-brak rampy) oraz wejście boczne od strony hali sportowej (brak schodów-dostępność do windy wiodącej na pierwsze piętro całego budynku).  Do pomieszczeń Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte – budynek szkoły branżowej- Podhalańska 1– znajdujących się na parterze i trzech piętrach budynku prowadzi wejście od parkingu (schody- brak rampy).

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek główny

W budynku jest dostępna winda (wejście od strony hali sportowej i dziedzińca). Winda jest umieszczona przy wejściu do strony dziedzińca i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dotarcia do windy od strony parkingu przy hali sportowej, gdzie znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

W budynku głównym istnieją 3 kondygnacje:

– piwnica z szatniami uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych;

– parter z korytarzem prowadzącym do hali sportowej (z dostępem do windy) oraz auli. Na korytarzu prowadzącym do auli znajdują się schody. Dostęp do auli jest również zapewniony do strony parkingu głównego, gdzie nie ma schodów.

– pierwsze piętro, do którego prowadzą schody dwuetapowe. Pietro jest połączone korytarzem z pomieszczeniami nad aulą, na którym znajdują się schody bez rampy. Pomieszczenia na pierwszym piętrze, aula oraz hala sportowa jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Brak samodzielnego dostępu dla niepełnosprawnych na wózku do pomieszczeń w piwnicy (szatni, stołówki, oraz pomieszczeń na drugim piętrze).

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony hali sportowej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w odległości około 20 metrów od wejścia do hali sportowej, którym można dostać się do windy.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

  1. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

na adres e-mail: pocztazsj@nowotarski.pl– faksem na nr : (0-18) 265 23 17

drogą pocztową na adres:

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte

ul. Podhalańska 3
34-480 Jabłonka

osobiście w budynku szkoły*

  1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. *