Erasmus + Akcja KA1 Mobilność kadry

Od 1 czerwca 2017 r. realizujemy projekt programu Erasmus + Akcja KA1 Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej „Języki- kluczem do rozwoju nauczyciela”. Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych w całości finansowanych przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu. Kadra ucząca w ciągu całego okresu trwania projektu będzie wyjeżdżać na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo metodyczne w krajach Unii Europejskiej- Malta, Wielka Brytania (Londyn) oraz Niemcy (Frankfurt). Współautorami projektu jest 15 nauczycieli z naszej szkoły, a koordynatorem nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Lasak.

Informacje o projekcie

Dlaczego taki projekt?

Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesnych technologii oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych nauczycieli.

Celem głównym jest podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania. Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2017-2019 będą przede wszystkim nauczyciele języków obcych, przedmiotów humanistycznych i nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką projektu. Zamierzamy przeprowadzić 15 mobilności w formie różnorodnych szkoleń. Przewidujemy 11 kursów językowych w szkołach językowych na Malcie oraz 4 różnorodne kursy metodyczne wzbogacające wiedzę z zakresu ICT, innowacyjnych metod nauczania i kulturowo-językową. Zadania podjęte w projekcie odzwierciedlają nasze bieżące potrzeby rozwojowe.

Tematyka kursu skupia się na budowaniu umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim. W tym celu w ramach zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie najważniejsze funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Podczas kursu duży nacisk położony jest na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Stałym elementem kursu są takie aktywności jak praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Dają one uczestnikom kursu wiele szans do wypowiedzi w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są w niewielkich, wielonarodowych grupach, dzięki czemu każdy z uczestników kursu ma bardzo wiele możliwości, aby w praktyce używać języka, którego się uczy. Uzupełnieniem nauki jest udostępniony przez szkołę program pozalekcyjny, który umożliwia dalsze doskonalenie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz poznawanie Malcie, lokalnych tradycji i ciekawych miejsc.  Spodziewane rezultaty projektu to wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, większe zaangażowanie w projekty międzynarodowe typu etwinning, wymiany młodzieży, odejście od tradycyjnych metod nauczania, nabycie umiejętności autorefleksji nauczycielskiej, uwrażliwianie uczniów na różnorodność językową i kulturową, rozwijanie aktywności obywatelskiej uczniów i zachęcenie do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie zarówno lokalnym jak i europejskim. W perspektywie długofalowej spodziewany wpływ projektu to wprowadzenie w naszej szkole CLIL( nauczanie przedmiotów lub wybranych ich elementów w językach obcych).

Organizacja wysyłająca:

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Organizacje przyjmujące:

 

Europejski Plan Rozwoju (instytucji/szkoły)

Nasza szkoła jest położona na wsi, co często rodzi uprzedzenia w środowisku lokalnym i powoduje, że wielu uczniów podchodzi do wyboru naszej szkoły z nieufnością i dystansem. Jako instytucja kształcąca na poziomie liceum, technikum i szkoły zawodowej musimy stale wyprzedzać inne szkoły i przekonywać do jej wyboru. Istotne jest, by nieustannie podnosić poziom nauczania i dokształcania kadry pedagogicznej, dbać o podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności. Przygotowując się do projektu w ramach Programu Erasmus+, dokonaliśmy analizy potrzeb szkoły, przeprowadzoną przez dyrekcje szkoły a także 2 osoby reprezentujące kadrę uczącą. Zespół ten dokonał dokładnej analizy dokumentacji szkolnej (plan pracy szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki) a także wyniki egzaminów zewnętrznych (matura), egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zespół przyjrzał się również liczbie uczniów biorących udział w różnych konkursach tj. olimpiadach przedmiotowych, oraz osiąganych przez nich wynikach. Na podstawie powyższych analiz zdiagnozował główne obszary, w których należy podjąć działanie w celu poprawy jakości pracy szkoły. Wśród wszystkich nauczycieli przeprowadzona została ankieta, której celem było zdiagnozowanie ich potrzeb w celu poprawienia skuteczności ich pracy dydaktycznej oraz poziom znajomości języków.

Na podstawie powyższych analiz zespół sformułował 4 strategiczne cele, które pragnie osiągnąć w wyniku realizacji projektu.

Jedną z podstawowych potrzeb szkoły, które chcemy osiągnąć dzięki udziałowi w Programie, jest DOSKONALENIE ZAWODOWE W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH nauczycieli różnych przedmiotów, a także kadry pomocniczej. Przede wszystkim należy skupić się na podniesieniu kwalifikacji językowych potrzebnych do komunikowania się w języku obcym (przede wszystkim w języku angielskim, który jest powszechnie używany w komunikacji miedzy organizacjami i szkołami z różnych państw, a także w języku niemieckim zważywszy na to, że kraje posługujące się tym językiem są naszymi krajami sąsiedzkimi lub znajdują się w niedalekiej odległości, wiec można z nimi nawiązać współpracę w celu zorganizowania np. wymiany młodzieżowej, czy tez wzięcia udziału naszych nauczycieli w szkoleniach na terenie tych krajów).

Doskonalenie umiejętności językowych jest również istotne ze względu na nowe możliwości doskonalenia zawodowego, które otwierają się dla osób ze znajomością angielskiego czy niemieckiego. W internecie dostępne są liczne artykuły, szkolenia oraz dyskusje na temat metodyki nauczania, do których dostęp uniemożliwiają właśnie niewystarczające kompetencje językowe nauczycieli. Program Erasmus+ jest obecnie jedynym programem, który umożliwia udział wielu nauczycieli w szkoleniach językowych. Dlatego szkoła wytypowała aż 15 nauczycieli do udziału w Programie, dzięki temu w krótkim czasie możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych celów.

Potrzebą szkoły jest i obszarem wymagającym poprawy jest WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA. Nauczyciele wyrażają dużą potrzebę odbycia zagranicznych szkoleń oraz podniesienia swoich kwalifikacji w obszarze metodyki oraz odpowiedniego wykorzystania skutecznych metod nauczania w pracy dydaktycznej. Uczestnicy projektu wyrazili potrzebę wymiany doświadczeń i poznania metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich. Nauczyciele potrzebują wzbogacić swój warsztat metodyczny o skuteczne metody pracy z młodzieżą, które będą możliwe do wcielania w życie na gruncie naszej szkoły, uzyskane doświadczenie zaprocentuje wprowadzeniem do planów nauczania autorskich programów nauczania oraz wprowadzenia innowacji pedagogicznych.

Jako szkoła widzimy potrzebę ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ UCZNIÓW i zachęcenie do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie zarówno lokalnym jak i europejskim. W tym celu szkoła potrzebuje otworzyć się na możliwości jaki daje współpraca międzynarodowa i sam program Erasmus+. Istnieje potrzeba zaprezentowania chętnym uczniom korzyści płynących z Wolontariatu Europejskiego i promowania postawy otwartości i solidarności z osobami potrzebującymi pomocy i wsparcia. Poprzez udział w Programie chcemy także promować wśród naszych wychowanków świadomość międzykulturową i otwartość na różnorodność językową. To prawdziwe wyzwanie dla każdej szkoły, także nam głęboko zależy na promowaniu tych postaw w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej w Europie.

Ogromną potrzebą naszej szkoły jest WZMOCNIENIE JEJ EUROPEJSKIEGO WYMIARU I MIĘDZYNARODOWEGO ZASIĘGU. Szkoła nieustannie poszukuje partnerów do międzynarodowych projektów, współpracujemy ze szkołami na Słowacji, ale chcielibyśmy pozyskać partnerów z różnych krajów UE oraz realizować kolejne ciekawe projekty. W tym celu należy podwyższać umiejętności językowe pracowników szkoły, tak aby umożliwić im swobodną komunikację w języku angielskim, a w rezultacie dać im narzędzie do nawiązywania międzynarodowej współpracy z instytucjami, szkołami i stowarzyszeniami z innych krajów europejskich.

Spodziewany wpływ projektu

Realizacja projektu będzie miała wpływ na uczestników, uczniów, pozostałych nauczycieli oraz na szkołę,

Dzięki uczestnictwu nauczycieli w projekcie osiągną oni wiele korzyści. Po pierwsze poniosą poziom znajomości języków obcych, co ułatwi im nawiązanie kontaktów z innymi krajami, poszerzy i ulepszy współpracę międzynarodową oraz umożliwi im korzystanie z anglojęzycznych źródeł szkoleniowych. Co więcej dzięki podniesieniu umiejętności językowych i świadomości kulturowej wzbogacą swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich i obywateli tych krajów, co pozwoli im na promowanie postawy otwartości i tolerancji w czasie pracy wychowawczej i pedagogicznej, a także promowanie idei mobilności i możliwości płynących z korzystania z programu Erasmus+ wśród uczniów i innych pracowników szkoły. Uczestnicy kursów metodycznych oraz metodyczno-językowych oprócz podniesienia znajomości języków obcych wzbogaca swój warsztat metodyczny o nowe metody nauczania. Wszyscy uczestnicy projektu rozwiną kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Uczestnicy projektu podzielą się z innymi nauczycielami nabytą wiedzą na temat innowacyjnych metod nauczania i ich zastosowaniu w pracy dydaktycznej np. przez prowadzenie lekcji otwartych. Uczestnicy szkoleń udostępnią nabytą wiedzę i pozyskane informacje, zaprezentują w jaki sposób mogą je wykorzystać we własnej pracy dydaktycznej, w ten sposób pozostali nauczyciele staną się pośrednimi beneficjentami Programu. Zmotywuje to nauczycieli i pracowników szkoły do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych i uświadomią oni sobie jak ważna jest znajomość języków obcych w pracy dydaktycznej i pracy na rzecz szkoły, a także na rzecz rozwoju osobistego. Spodziewanym efektem będzie zmotywowanie pozostałych pracowników szkoły do wzięcia udziału w projektach mobilności kadry uczącej w przyszłości oraz do samokształcenia w zakresie języków obcych. Przewidujemy, że w kolejnym projekcie będziemy chcieli także wprowadzić wyjazdy typu „job shadowing”.

Naturalnie Projekt swym zasięgiem obejmie także uczniów naszej szkoły, gdyż uczący ich nauczyciele będą operować znacznie bogatszym warsztatem metodycznym, pracować częściej w oparciu o TIK, korzystać z różnych anglojęzycznych zasobów literatury i internetu, wzbogacać zajęcia o materiały autentyczne, anglojęzyczne teksty i filmy, zaś zdobyta wiedza w zakresie kultury, tradycji innych krajów pozwoli nauczycielom uwrażliwić swoich uczniów na różnorodność językową i kulturową. Uczniowie będą również mieli szansę na aktywny udział w projekcie np. poprzez przygotowanie prezentacji o swoim kraju, regionie i szkole czy też o krajach, w których będą odbywać się szkolenia (Malta, Wielka Brytania, Niemcy).

Jeśli szkoła nawiąże współpracę międzynarodową z innymi krajami uczniowie będą mieli szansę uczestniczenia w międzynarodowych projektach tj. wymiany młodzieżowe, projekty e-Twinningowe, praktyki zagraniczne. Poprawi to ich znajomość języka, otworzy na inne kultury, zapobiegnie zjawisku ksenofobii, rozwinie potrzebę mobilności i da okazję podróżowania po różnych krajach Europy co pozytywnie wpłynie na ich funkcjonowanie na europejskim rynku pracy.

Korzyści osiągnie również Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, jako instytucja wnioskująca, zostanie wzmocniony jej europejski wymiar i międzynarodowy zasięg poprzez nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami, z którymi szkoła może prowadzić międzynarodową współpracę: na przykład realizacja projektów wymiany młodzieżowej, projektów Etwinnig, praktyki dla uczniów w innych krajach europejskich, dzięki którym uczniowie szkoły będą mogli podróżować po Europie. Co więcej, podniesienie kwalifikacji językowych i świadomości kulturowej kardy kierowniczej wpłynie pozytywnie z funkcjonowanie szkoły i jej zarzadzanie.

Pozwoli zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji oświatowych oraz innych organizacji pracujących z młodzieżą w celu dzielenia się pozytywnymi doświadczeniami. Podniesienie znajomości języków obcych kadry kierowniczej pozwoli jej na lepsza współpracę szkoły z organizacjami z innych krajów europejskich.

Wyjazdy na szkolenia jak i wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą promować wśród całej społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły) potrzebę nieustannego kształcenia się i doskonalenia warsztatu pracy i podnoszenia umiejętności językowych, a także rozwijania kompetencji kluczowych. Ze względu na różnorodność wiekową uczestników projektu łatwo będzie ,,udowodnić”, ze warto podejmować działanie na rzecz rozwoju osobistego przez całe życie, w każdym wieku. Niewątpliwie realizacja tego projektu będzie stanowiła zachętę do podejmowania kolejnych projektów, w które będzie zaangażowane jeszcze szersze grono nauczycieli i uczniów.

Jak nagłośnimy projekt?

Kadra nauczycielska uczestnicząca w Programie Erasmus+ zamierza dzielić się zdobytą wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem w środowisku lokalnym oraz w skali krajowej i międzynarodowej. Wszystkie zaplanowane działania zostaną poprzedzone akcją informacyjno-marketingową, m.in. w lokalnych gimnazjach i szkołach podstawowych oraz w mediach: gazetach (Tygodnik Podhalański, czasopismo Zivot wydawanego na terenie Dolnej Orawy (Słowacja) i Górnej Orawy (Polska), portalu Podhale24). Ponadto o udziale w Programie oraz o planowanych działaniach upowszechniających będziemy informować na stronie internetowej szkoły, platformie eTwinning i na krajowych i międzynarodowych forach dyskusyjnych dla nauczycieli.

Szkoła współpracuje nie tylko z lokalnymi szkołami podstawowymi i gimnazjami, ale również ze szkołą wyższą (PPWSZ w Nowym Targu). Jeden z naszych nauczycieli jest wykładowca w tej szkole, co umożliwia lepszą współpracę miedzy szkołami i daje możliwość promowania projektu w tej placówce. Również inni nauczyciele pracujący w naszej szkole pracują także w innych szkołach, daje im to możliwość dzielenia się rezultatami projektu w tych szkołach poprzez popularyzację programu Erasmus+ i zachęcanie do korzystania z podobnych możliwości poprzez prezentację korzyści płynących z realizacji projektu.

 

 

Skip to content