Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce realizuje projekt Transgraniczny Klaster Gimnazjalny  G13 w ramach programu Interreg Polska-Słowacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jego głównym założeniem jest rozwój współpracy transgranicznej i powiązanie gimnazjów oraz liceów w regionie przygranicznym. Podstawowe działania to kształcenie pracowników pedagogicznych w celu wprowadzenia innowacji i wdrażania nowoczesnych trendów w dziedzinie dydaktyki.

Podczas kilkudniowych warsztatów nauczyciele 10 słowackich gimnazjów oraz dwóch polskich liceów i szkoły podstawowej będą spotykać się w celu dzielenia się doświadczeniami związanymi z nauczaniem różnych przedmiotów. Efekty szkoleń w postaci opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu   https://www.g13.sk/

Projekt rozpoczął się w wrześniu tego roku i będzie trwał do sierpnia 2021 roku.  W ramach projektu Nasza szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesny sprzęt między innymi tablety, laptopy oraz projektory o łącznej wartości 34 540,31 €

 

Informacje o projekcie

Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13

PLSK.03.0100-SK-0187/18-00

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej

Planowany termin rozpoczęcia: 1.09.2019

Planowany termin zakończenia: 31.08.2021

Wartość całkowita projektu: 894 431,53€

W tym:

– EFRR: 652 336,83 €

– Środki budżetu państwa: 76 745,51 €

– Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 38 372,76 €

% dofinansowania z EFRR: 85%

Wartość projektu dla Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce: 41 870,81 €

W tym:

– EFRR: 35 590,18 €

– Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 6280,63 €

 

Partner wiodący

Partner wiodący

Gymnázium Antona Bernoláka

  1. Mieru 307/23, 029 01 Námestovo

https://www.gabnam.sk/

 

Partnerzy:

 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

  1. M.Hodžu 860/9, 03136 Liptovský Mikuláš

https://gymlm.edupage.org/

 

Gymnázium Jozefa Lettricha

  1. Lettricha č.2, 03601 Martin

https://www.gymlet.sk/

 

Gymnázium Viliama Paulínyho – Tótha

Malá hora 3, 03601 Martin

https://gvpt.sk/

 

Gymnázium Varšavská cesta 1

 Varšavská cesta 1, 01008 Žilina

https://gvarza.edupage.org/

 

Gymnázium Veľká okružná

Veľká okružná 22, 01001 Žilina

https://gvoza.edupage.org/?

 

Gymnázium Hlinská

Hlinská 29, 01180 Žilina

https://gymza.edupage.org/

Gymnázium Bytča

Štefánikova 219/4, 01444 Bytča

https://gymbytca.edupage.org/

 

Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Jasenského 2243, 02404 Kysucké Nové Mesto

https://www.gymknm.sk/

 

Gymnázium Rajec

Javorová 5, 01521 Rajec

https://gymrajec.edupage.org/

 

Zespól Szkól w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 523,  34-483 Lipnica Wielka

https://zslipnicawielka.pl/

 

Zespól Szkól im. Bohaterów Westerplatte w Jablonce

  1. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka

https://zsj.nowotarski.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 523,  34-483 Lipnica Wielka

https://sp2lipnicawielka.pl/

 

Krótki opis projektu 
Składany projekt jest ukierunkowany na rozwój transgranicznej współpracy i podwyższenie jakości edukacji w gimnazjach, zaangażowanych w projekcie. Zaangażowane w projekcie gimnazja działają w przygranicznym regionie. Znajdują się stosunkowo blisko od siebie a mimo wszystko brakuje im jakiejkolwiek szerszej platformy współpracy i nawet komunikacji. Jakakolwiek współpraca jest maksymalnie dwustronna. A właśnie teraz kładziony jest duży nacisk na jakość edukacji gimnazjalnej, głównie ze strony adaptacji absolwentów do wymagającego rynku pracy lub kontynuowania nauki w szkole wyższej. Sukces obydwu kierunków jest dosłownie uwarunkowany jakością procesu kształcenia w gimnazjum. Dlatego gimnazja powinny stale prowadzić innowacje pojedynczych przedmiotów w taki sposób, aby odpowiadały wymaganiom rynku pracy i wymaganiom dobrych szkół wyższych. Właśnie realizacja tego projektu przyczyni się do spełnienia tych wymagań. Dzięki realizacji projektu szkoły otrzymają innowacyjną metodologię prawie wszystkich przedmiotów nauczania a innowacje te zostaną wzbogacone o element transgraniczny. Wzajemna współpraca jest niezbędna dla osiągnięcia celów projektu, ponieważ pojedyncze szkoły nie mają możliwości samodzielnie wprowadzań innowacje w ramach wszystkich przedmiotów własnymi siłami. Jednocześnie trzeba podkreślić, że rezultaty projektu będą mogły być wdrażane w pozostałych gimnazjach w innych regionach.

Grupy docelowe projektu
Zdefiniowaliśmy główne grupy docelowe projektu zgodnie z Programem. Są one właściwie przekrojem mieszkańców
obszarów przygranicznych i placówek edukacyjnych prowadzących kształcenie zawodowe wraz z ich uczniami. W
pierwszym rzędzie grupą celową projektu tworzą pracownicy kierowniczy i pedagogiczni gimnazjum w transgranicznym regionie , które są partnerami projektu. za pośrednictwem projektu wpłyniemy na drugorzędną grupą docelową , którą tworzą uczniowie zaangażowanych szkół. Trzeciorzędną grupą docelową będą przyszli uczniowie szkół średnich, którzy w przyszłości będą wybierać wysokiej jakości kształcenie w pobliżu miejsca zamieszkania, w granicach naszego transgranicznego obszaru, naszego regionu.

Efekt transgraniczny projektu

W zakresie edukacji gimnazjalnej systemy szkolnictwa w Polsce i na Słowacji są bardzo podobne. Mają wspólne problemy i jednocześnie podobne wizje i ambicje. Dlatego wzajemne wsparcie w trakcie procesu innowacji procesu kształcenia i wspólne wdrażanie nowych kierunków w kształceniu będzie prowadzić do podwyższenia jakości i poziomu edukacji z obu stron granicy. Element transgraniczny w ramach projektu jest bardzo ważny dlatego, że umożliwia przenikanie pozytywnych różnic, które wzbogacą wszystkie zaangażowane podmioty. Wszystkie działania projektu będą realizowane wspólnie, będą do nich zaangażowani wszyscy partnerzy dlatego pozytywne oddziaływanie przejawi sią w każdej zaangażowanej szkole.
Oprócz tego, chcielibyśmy w ramach projektu skoncentrować się na pogłębieniu wiedzy uczniów o realiach na Słowacji i Polsce. W zakresie treści i celowej innowacji chcemy się ukierunkować na rozwój i podwyższenie kwalifikacji fachowych dla realizacji dwustopniowego modelu programu nauczania od jego rozpoczęcia, przez wdrażanie aż po realizację w trakcie nauki) i ewaluację. Stwierdzono, że potrafimy zidentyfikować wiele wyniesionych doświadczeń jako korzystne i potrzebne dla współpracy. Słowacka strona oferuje swój udział w przyjętym modelu polegającym na praktycznych doświadczeniach wykorzystania wolnych godzin dla rozwoju kompetencji uczniów. Polska strona oferuje swoje modele kontroli i monitorowania rezultatów i weryfikacji kompetencji uczniów. Obie strony są zdolne wykorzystać potencjał dotychczasowych doświadczeń na rzecz drugiej strony i przez to osiągnąć efekty synergii.

 

 

Pozvánka Záverečná konferencia G13

Pozvánka

 

 

 

Skip to content