wzór-zaświadczenia po kursie

 harmonogram

regulamin_rekrutacji

Formularz_zgłoszenia_do_projektu

Zakres danych osobowych

 

Formularz do wybranej formy wsparcia

O Projekcie

     Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.

     Możliwy jest także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania zawodów deficytowych w regionie. Wsparciem zostają dodatkowo objęte te projekty, które zakładają zwiększenie udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego oraz pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

6. Informacja dokument z egzaminu

3. Potwierdzenie odbycia badania lekarskiego

2. Protokół odbioru do faktury rachunku — kopia

1.Informacja do faktury PROJEKT WYMIANY MŁODZIEŻOWEJ

14.oznaczenie sali

13. zgoda Dyrektora na opiekuna

10. Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych

11. Harmonogram zajęć

12. karta wyjazdu

9. Potwierdzenie odbioru uprawnień

7. wzór zaświadczenia

4. dziennik zajęć

5. listy obecności